Wsparcie na pierwsze dziecko

W czwartek 16 maja 2019 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz innych ustaw.

Nowelizacja rozszerza program Rodzina 500+ i gwarantuje przyznanie świadczenia dla wszystkich dzieci do lat 18, bez względu na dochód. Ponadto Programem objęte będą także dzieci przebywające w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Według szacunków programem Rodzina 500+ w województwie lubuskim objętych będzie 193 tysiące dzieci.

Znowelizowana ustawa wprowadziła trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500+ przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowela umożliwia także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Jak składać wnioski?

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach:

  • w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.,
  • w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

  • W kwietniu 2019 r. lubuskie gminy wypłaciły łącznie prawie 92 tysiące świadczeń wychowawczych (za bieżący i wcześniejsze miesiące) na kwotę prawie 45,8 mln zł. Wsparciem zostało objętych prawie 58,8 tys. lubuskich rodzin.
  • Ponad 30 tys. rodzin pobrało świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (51% ogólnej liczby rodzin objętych programem).
  • Ponad połowa lubuskich rodzin pobierała świadczenie wychowawcze na jedno dziecko – prawie  38 tys. rodzin(stanowią one 64,4% rodzin korzystających w kwietniu 2019 r. z programu „Rodzina 500+”). 26% rodzin pobierało świadczenie na dwoje dzieci. 158 wielodzietnych rodzin pobierało świadczenia wychowawcze na sześcioro i więcej dzieci.

źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content