Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ziemi Strzeleckiej – Dwutygodnika samorządu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie

Ziemia Strzelecka – Dwutygodnik samorządu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ziemi Strzeleckiej – Dwutygodnika samorządu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Tokarska.
 • E-mail: ziemiastrzelecka@strzelce.pl
 • Telefon: 734 148 126

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Redaktor naczelny Dwutygodnika samorządu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie – Ziemia Strzelecka
 • Adres: Spichlerz, redakcja „Ziemi Strzeleckiej”
  ul. Wojska Polskiego 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
 • E-mail: ziemiastrzelecka@strzelce.pl
 • Telefon: 734 148 126

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SPICHLERZ

 • Budynek Spichlerza przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa)
 • Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do potrzeb osób z problemami motorycznymi
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Skip to content