Konsultacje społeczne  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Strzelce Krajeńskie

Od kilku miesięcy trwają prace nad nowym programem rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie.  Jednym z etapów tych prac jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Zachęcamy mieszkańców gminy do włączenia się w proces aktywnego uczestnictwa w pracach nad dokumentem poprzez konsultacje społeczne.

Z dniem dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie.

Zarządzenie Nr 0050.95.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20 października 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie  zostało opublikowane na stronie bip.strzelce.pl (w zakładce konsultacje społeczne) , na stronie www.strzelce.pl oraz na tablicy ogłoszeń aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców gminy.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

  1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie projektu uchwały, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.
  • 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20.10.2023 r., a termin ich zakończenia na dzień 24.11.2023 r.
  1. Zasięg konsultacji obejmuje teren całej Gminy Strzelce Krajeńskie.
  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia:

1) w postaci papierowej przesłanego na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny);

2) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: urzad@strzelce.pl oraz w postaci formularza on-line.

  1. Formularz uwag dostępny będzie:

1) jako załącznik do niniejszego zarządzenia;

2) na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie: http://strzelce.pl/rewitalizacja;

3) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.strzelce.pl/;

4) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny).

  1. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

1) warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji,

  1. a) warsztaty odbędą się w dniu 17 listopada 2023r. o godz. 13.00 na świetlicy wiejskiej w Lubiczu,
  2. b) na warsztaty zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji społecznych i przedsiębiorcy,

2) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami,

  1. a) spotkanie odbędzie w dniu w dniu 17 listopada 2023r. o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Zachodnia 11 w Strzelcach Krajeńskich),

Zarządzenie o konsultacjach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

You may also like...

Skip to content