DODATEK OSŁONOWY

    Od 3 stycznia 2022 r. można składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jest on elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wedle zapisów ustawy, dodatek osłonowy przysługiwać będzie: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie, w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 % dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content