Pewna praca po hufcu

Według danych Eurostatu w Polsce ok. 5 proc. młodzieży w wieku 16-24 lat okresowo lub trwale wypada z systemu edukacji. Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają przedwcześnie przerywającym edukację zdobycie wykształcenia, a także naukę zawodu.

Do strzeleckiego OHP corocznie przychodzi około 70 osób z terenu naszego powiatu i okolic. Młodzież pochodzi najczęściej ze środowisk o niskim statusie materialnym, z rodzin mało wydolnych wychowawczo, czasami nawet patologicznych. Tutaj mają szansę ukończyć edukację, zdobywając jednocześnie zawód. Nauka odbywa się w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej, III gimnazjum przyuczenie do zawodu kucharza i piekarza oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej, klasa I-III w zawodach: sprzedawca, ślusarz, fryzjer, piekarz, kucharz i inne. Wszyscy są zatrudnieni jako pracownicy młodociani na umowach o pracę, pobierając wynagrodzenie w wysokości 4, 5 i 6% najniższej krajowej w poszczególnych latach nauki. Ośrodek posiada bezpłatny internat na 50 miejsc. – W naszym internacie pobyt jest zupełnie bezpłatny (zarówno jeśli chodzi zakwaterowanie, jak i wyżywienie), a młodzież znajduje należytą opiekę, dobre warunki socjalne, świetlicę wyposażoną w TV, video, DVD, antenę satelitarną, gry świetlicowe, itd. Dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej pracy kadry wychowawczej Ośrodek corocznie odnosi wiele sukcesów w wojewódzkich konkursach kulturalno – oświatowych oraz sportowych – mówi Krzysztof Woźniak, kierownik OSiW w Strzelcach Kraj.

Według Najwyższej Izby Kontroli efektywność kształcenia w OHP w Polsce, mierzona jest odsetkiem zdanych egzaminów kwalifikacyjnych na poziomie gimnazjum i wynosi ok. 80 proc., natomiast na poziomie nauki zawodu jest wyższa i kształtuje się na poziomie ok. 90 proc. Z egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikację zawodowe, kończących naukę zawodu od 3 lat uczniowie strzeleckiego OHP osiągają 100 procent zdawalności. W przypadku uczniów kończących przygotowanie zawodowe w oddziałach gimnazjalnych i szkoły podstawowej przysposabiających do pracy, egzaminy organizowane przez pracodawcę – zdaje także 100 procent uczniów. NIK podkreśla, że pozytywne efekty kształcenia osiągane były głównie dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pracowników OHP, w szczególności osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą.

Według NIK Ochotnicze Hufce Pracy nie zawsze jednak nadążają za zmianami społecznymi czy ekonomicznymi. Przede wszystkim nie dostosowują się do aktualnych tendencji demograficznych, a także wymagań rynku pracy. – Z analizy losów absolwentów prowadzonych przez strzeleckie OHP wynika, że uczniowie kończący naukę zawodu (dotychczasowa Zasadnicza Szkołę Zawodową) w ponad 70 procentach pracują w zawodzie wyuczonym. W przypadku uczniów kończących przyuczenie do wykonywania określonej pracy (gimnazjum, szkoła podstawowa) ten odsetek jest dużo niższy (ok. 20 procent), ale ta forma ma ich jedynie wdrożyć do obowiązków pracowniczych. Natomiast tutaj bardzo pozytywne jest to, że ponad 70 procentach pracują (czyli znaleźli zatrudnienie, poradzili sobie życiowo) , czyli cel wdrożenia ich do spełniania obowiązków pracowniczych został spełniony – dodaje kierownik.

foto. W ubiegłym roku uczniowie strzeleckiego OHP wzięli udział w projekcie „Wyczesane gotowanie” w Portugalii w ramach Programu ERASMUS+. – foto Nasze Strzelce.

Artykuł pochodzi z wydania papierowe Ziemi Strzeleckiej nr 9/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content