Nabór na kierownika biura RLGD

Jeszcze tylko do 30 listopada można składać CV na stanowisko kierownika biura RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  „Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie:
od 03.11.2016 r. do 30.11.2016 roku, godz. 15:00.
W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 

  • życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
  • list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
  • kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

 

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w grudniu  bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 78 10 241,
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.org

 

Zakres obowiązków:

 

  1. Kierownik Biura

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Konieczne:

– wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo, finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE)

–  min. 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z inicjowaniem
i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych

– uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

– biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

– prawo jazdy kat. B.

Pożądane:

– język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym;

– wysoka kultura osobista;

– umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach;

– predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych;

– doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji
i nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

 

Do bezpośrednich zadań należy:

Kierownik Biura   jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia
– w ramach posiadanych uprawnień oraz należytą realizację następujących zadań:

1)         Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz  Rady.

2)         Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSR.

3)         Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.

4)         Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia.

5)         Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami.

6)         Wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych.

7)         Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz   zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne.

8)         Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz  Rady.

9)         Opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych.

10)       Obsługa Walnego Zebrania Członków.

11)       Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz  Rady.

12)       Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom.

13)       Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

14)       Obsługa Zarządu oraz Rady.

15)       Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Rady.

16)       Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań  merytorycznych i finansowych.

17)       Prowadzenie korespondencji.

18)       Udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych
z działalnością Stowarzyszenia.

19)       Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia.

20)       Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia.

21)       Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

22)       Nadzór nad prowadzeniem monitoringu operacji realizowanych w ramach LSR.

23)       Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „nabór na stanowisko Kierownika Biura”. Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

 

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content