Praca dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Górkach Noteckich zatrudni nauczyciela/kę wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w Gościmcu.

Rodzaj zat.: Umowa o pracę

Dane dotyczące wymagań:

  • wykształcenie wyższe – kierunek /specjalność: Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne; znajomość języka angielskiego mile widziana; umiejętności muzyczne i plastyczne. Wymagania dodatkowe: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciwko nauczycielowi/nauczycielce postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu, książeczka zdrowia; mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; przestrzeganie podstawowych zasad moralnych, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią, poczucie odpowiedzialności; znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, Internetu; wysoka kultura osobista.

Obowiązki: a) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju zgodnie z ,,Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego b) systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych, c) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków, d) dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych, e) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, f) współdziałanie i informowanie rodziców o postępach dzieci, g) realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola, h) prowadzenie dokumentacji nauczyciela zgodnie z wytycznymi. Praca 8 godzin dziennie, jednozmianowa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

SWAL w Górkach Not.

Ul. Kurowska 2 A, Górki Noteckie

66-542 Zwierzyn

grabska@op.pl

 

Bądź osobiście do 31 lipca 2016r.:

  1. Cmentarna 5, Górki Noteckie

66-542 Zwierzyn (w przedszkolu)

Tel. Kontaktowy: 512 185 882

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content