Ruszył program wypłaty 300+

Zgodnie z rządowym programem rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko 300 zł wyprawki. Przepisy obowiązują od 1 czerwca. Ponad 2 tys. osób z naszej gminy będzie mogło skorzystać z tego programu. Szacunkowo będzie kosztowało to budżet państwa ponad 650 tys. zł.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

– Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Na dzieci będące w pieczy zastępczej wnioski składamy do PCPR. Pieniądze te przeznaczone są na wydatki związane z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Wydatki nie muszą być dokumentowane, na pewno nie mogą być marnotrawione – mówi Marian Ambrożuk, dyrektor M-GOPS w Strzelcach Kraj.

Wsparcie finansowe przysługuje niezależnie od dochodu, jednak trzeba o nie wystąpić. Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

– Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) – dodaje dyrektor.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Mieszkańcy naszej gminy składają je do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj., przy Al. Piastów 13.

– Bardzo ważnym ułatwieniem będzie podanie na wniosku adresu e-mail, na który osoba składająca wniosek dostanie powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Podkreślamy, że przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie będzie wymagało wydania decyzji, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Prognozujemy, że do tego świadczenia będzie uprawnionych od 2 000 do 2 200 uczniów. Planowany koszt wyniesie między 650 tys. zł. a 680 tys. zł. Całość środków pochodzi z budżetu państwa – mówi Marian Ambrożuk.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, dziecko, które zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne wyżywienie oraz jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia „Dobry start”, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym mówią inaczej. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 13/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content