Pieniądze na własną firmę dla osób powyżej 50. roku życia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania realizuje projekt „Lubuska Fabryka Biznesu”. Projekt pomaga uzyskać m.in. dotację na otwarcie własnej firmy. 

Okres realizacji : od 2019-01-01 do 2020-01-31

Wsparcie kierowane wyłącznie do osób powyżej 50. roku życia, zamieszkujących na obszarze wiejskim o podwyższonym wskaźniku bezrobocia tj. na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego województwa lubuskiego.
Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w projekcie: 30-24 kobiety i 6 mężczyzn,
w tym:
– osoby bez pracy powyżej 50. roku życia – 30 osób
– osoby z niepełnosprawnościami – 3 osoby
– osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ISCED 3) – 4 osoby

Do projektu nie będą przyjmowane osoby, które:
– kiedykolwiek otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
– osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt oferuje:
– wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do napisania biznesplanu oraz prowadzenia działalności gospodarczej
– dotacje w wysokości 22 500,00 zł
– wsparcie pomostowe finansowane w wysokości 1 340,00 zł wypłacane przez min. 6 miesięcy
– wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
Projekt „Lubuska Fabryka Biznesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie Umowy nr RPLB.06.03.01-08-0001/18-00 zawartej z Zarządem Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Dodatkowe informacje:
Realizator projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego.
Siedziba główna: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, www.firs.org.pl, tel. 791 442 142
Biuro projektu: ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200); 65-034 Zielona Góra, www.firs.org.pl/lubuska-fabryka-biznesu, tel. 570 305 563, email: fabryka-biznesu@firs.org.pl

UWAGA!
Spotkania informacyjne z osobami zainteresowanymi odbędą się w następujących terminach:

  • 11.06.2019 r. godz. 10:00  Sala Sesyjna w Ratuszu w Drezdenku;
  • 14.06.2019 r. godz. 09:00 Sala Doradztwa Zawodowego w Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie;
  • 14.06.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, sala 200

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content