Które powiatowe drogi będą remontowane?

Wkrótce starostwo powiatowe rozpocznie planowane na ten rok prace remontowe i inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie naszej gminy.

W 2018 rok powiat strzelecko – drezdenecki planuje remonty dróg powiatowych: Bobrówko – Tuczno – około 2500 metrów bieżących, Przyłęg – Górki Noteckie – około 1000mb, Sławno – Sarbiewo – około 800 mb. W Strzelcach Krajeńskich na ul. Gdańskiej ok. 260 mb oraz w miejscowości Osiek około 500 mb – Zakres proponowanych prac remontowych obejmować będzie: obrabianie istniejącej nawierzchni w miejscach niezbędnych, przygotowanie podłoża, remonty cząstkowe, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. Stan nawierzchni proponowanych odcinków dróg powiatowych oceniamy jako bardzo zły. Szacowany koszt remontów dróg powiatowych wyniesie około 560 tys. zł – mówi Bogusław Kierus, wicestarosta.

Ponadto starostwo podpisało już umowę na dotację z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Będzie robiony remont drogi w Bobrówku na długości 658 metrów, m.in. poszerzenie jezdni, zatoki, miejsca postojowe. Zadanie ma kosztować ponad 1 mln 250 tys. zł.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych realizowane będą ze środków własnych przez powołaną do tego celu brygadę drogową w składzie pięcioosobowym. Remonty są realizowane przy użyciu zakupionej masy na zimno, gazu oraz piasku oraz są wykonywane są na bieżące w zależności od potrzeb na wszystkich drogach powiatowych. Do naprawy dróg używana jest również skrapiarko – zalewarka. Do zadań brygady drogowej należy także utrzymanie pasa drogowego – wycinka krzaków przy drodze, koszenie i sprzątanie pobocza. Ponadto powiat zawarł umowy na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2018 – 2019”. Zamówienie obejmuje m.in. utrzymanie zieleni (np. wycinkę przydrożnych drzew), oznakowanie dróg (np. odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego), roboty utrzymaniowe i awaryjne (np. sprzątanie pasa drogowego pozamiejskiego z zanieczyszczeń stałych, w tym sprzątanie padłej zwierzyny) oraz utrzymywanie obiektów inżynieryjnych (np. malowanie poręczy mostowych). – Okres bieżącego utrzymania dróg zależny jest od warunków pogodowych i ustalany jest na bieżąco z pracownikiem referatu dróg starostwa powiatowego. Na powyższe umowy zabezpieczono środki w kwocie ponad 610 tys. zł – dodaje B. Kierus.


Fragment drogi, która będzie remontowana w tym roku. – foto. Starostwo powiatowe

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 6/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content