Praca w żłobku czeka

Po raz drugi ogłoszony został konkurs na dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich. Termin składania dokumentów upływa 29 czerwca.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż,
2) podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
3) umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji,
4) zdolności organizacyjne,
5) samodzielność, kreatywność i inicjatywa,
6) odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, odporność na stres,
7) umiejętność łagodzenia konfliktów,
8) preferowane kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
9) obsługa komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i Statutem Żłobka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej
i opiekuńczo – wychowawczej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
3) organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pobytu dla dzieci oraz pracy dla personelu placówki,
4) prowadzenie procesu rekrutacji do Żłobka i związanej z tym dokumentacji,
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec personelu Żłobka,
6) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
7) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie,
8) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka, lokalnym środowiskiem, organem założycielskim, instytucjami i organizacjami, w szczególności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
9) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,
10) utrzymywanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w Żłobku.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
3) miejsce wykonywania pracy: Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich oraz teren miasta Strzelce Krajeńskie. Praca w budynku piętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy,
4) praca przy monitorze ekranowym,
5) zasady wynagradzania określone zostaną w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786).

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny, zawierający uzasadnienie przystąpienia do naboru,
3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwającego zatrudnienia),
7) podpisane czytelnie przez kandydata pisemne oświadczenia:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
oświadczenie kandydata, że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wszystkie oświadczenia mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

1) oferty należy składać w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 14.00,
2) miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski, 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Al. Wolności 48 (Punkt Informacyjny – gabinet nr 3, parter budynku),
3) oferty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu w zamkniętych kopertach (z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz kontaktowym numerem telefonu) z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Drzymały 4 lub wysłać listem poleconym,
4) podany w punkcie 1 termin dotyczy także ofert nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu.

Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie, niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
2) kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej;
3) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego Strzelce Krajeńskie przy ul. Al. Wolności 48 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.strzelce.pl)
po zakończeniu procedury naboru;
4) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 763 25 78.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content