Jak nie dać się oszukać?

W czwartek 16 marca w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach kampanii „Wiem co podpisuję”.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w sali narad (nr 200, II piętro) Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 z przedstawicielami Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie między innymi nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez firmy telekomunikacyjne przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, takich jak „Nasza S.A.”, „Twoja Telekomunikacja sp. z o.o.”, „Telekomunikacja dla Domu sp. z o.o.”.

W trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu przedstawią poniższe zagadnienia:

– przedstawienie różnych form i sposobów działania przedstawicieli operatorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te elementy, które najbardziej wpływają na podjęcie przez klienta decyzji o podpisaniu umowy – przywoływanie nazwy dotychczasowego operatora klienta, drobny druk nazwy nowego operatora, stan zdrowia,

– opis dokumentów występujących przy zawieraniu umowy – druku umowy, druku odstąpienia od umowy, druku z oświadczeniami,

– wskazanie możliwości uniknięcia negatywnych skutków już zawartej umowy – odstąpienie od umowy, reklamacja,

– przedstawienie działań, które może podjąć klient w dochodzeniu roszczeń w stosunku do operatora, z którym zawarł umowę – pozasądowe rozwiązywanie sporów, sąd polubowny, prokuratura, sąd powszechny,

– pokazanie statystyki z podejmowanych przez delegaturę działań wobec tych operatorów.

– przedstawienie innych zagrożeń wynikających z użytkowania telefonów i korzystania z usług telekomunikacyjnych – usługi Premium rate, połączenia do Konga,

– odpowiedzi na ewentualne pytania słuchaczy.

Na spotkaniu dostępne będą dla słuchaczy materiały reklamowo-edukacyjne związane z kampanią „Wiem co podpisuję”.

starostwo

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content