Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 04 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2024

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 04 stycznia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030.

Na podstawie art. 6 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie projektu uchwały, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 04.01.2024 r., a termin ich zakończenia na dzień 09.02.2024 r. 

2. Zasięg konsultacji obejmuje teren całej Gminy Strzelce Krajeńskie.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia:

1) w postaci papierowej przesłanego na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny);

2) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: fundusze@strzelce.pl.

4. Formularz uwag dostępny będzie:

1) jako załącznik do niniejszego zarządzenia;

2) na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie: http://strzelce.pl/rewitalizacja/;

3) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.strzelce.pl/ w zakładce Prawo lokalne;

4) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny).

5. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

1) warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji, 

a) warsztaty odbędą się w dniu 12 stycznia 2024r. o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Zachodnia 11 w Strzelcach Krajeńskich),

b) na warsztaty zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji społecznych i przedsiębiorcy,

2) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, 

a) spotkanie odbędzie w dniu w dniu 19 stycznia 2024r.  o godz. 16.30 w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Zachodnia 11 w Strzelcach Krajeńskich),

§ 3. Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty dostępne pod tym linkiem

You may also like...

Skip to content