Ogłoszenie burmistrza z dnia 3 stycznia 2024

OGŁOSZENIE IR  01/2024

Burmistrza Strzelec Krajeńskich 

z dnia 03 stycznia 2024 r.

Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) – Burmistrz Strzelec Krajeńskich informuje o podjęciu uchwały nr L/428/23 z dnia 21 grudnia 2023r. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030 zostanie sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr XLIX/410/23 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r., poz. 3174).

Program będzie stanowić podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji, który realizowany będzie w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Niniejszy proces będzie skoncentrowany terytorialnie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji.

Każdy zainteresowany może zgłosić propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://strzelce.pl/rewitalizacja/ w terminie do dnia 17 stycznia 2024 r. 

Wypełnione i podpisane formularze należy przekazywać w jednej z poniższych form:

  • pocztą elektroniczną na adres: fundusze@strzelce.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, w pokoju nr 25 w godzinach pracy urzędu.

Informacje dotyczące procesu opracowania gminnego programu rewitalizacji i prowadzonych konsultacji społecznych publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich pod adresem: www.strzelce.pl/rewitalizacia/.

Szczegółowych informacji dotyczących procesu rewitalizacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 95 763 63 25 oraz pod adresem poczty elektronicznej: fundusze@strzelce.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w pokoju nr 25 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ 

    STRZELEC KRAJEŃSKICH

       /-/ MATEUSZ FEDER

You may also like...

Skip to content