Ogłoszenie burmistrza Strzelec Krajeńskich

Zarządzenie Nr 0050.78.2024 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030

Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-2030, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie projektu dokumentu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10.06.2024r., a termin ich zakończenia na dzień 15.07.2024r.

2. Zasięg konsultacji obejmuje teren całej Gminy Strzelce Krajeńskie.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik

nr 2 do zarządzenia:
1) w postaci papierowej przesłanego na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,

al. Wolności 48, 66-500Strzelce Krajeńskie lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim

w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny);
2) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy:

urzad@strzelce.pl.
4. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2024-

2030 wraz z formularzem uwag dostępne będą:
1) jako załącznik do niniejszego zarządzenia;
2) na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie: http://strzelce.pl/rewitalizacja;
3) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.strzelce.pl/; 4) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny).

page1image266598160 page1image563346448

5. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
1) warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji,
a) warsztaty odbędą się w dniu 03 lipca 2024r. o godz. 13.00 w Centrum Aktywności

Społecznej (ul. Zachodnia 11 w Strzelcach Krajeńskich),
b) na warsztaty zostaną zaproszeni interesariusze rewitalizacji,
2) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami,
a) spotkanie odbędzie w dniu w dniu 03 lipca 2024r. o godz. 16.30 w Centrum Aktywności

Społecznej (ul. Zachodnia 11 w Strzelcach Krajeńskich),
§ 3. Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Burmistrz

Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

You may also like...

Skip to content