Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 0050.38.2024

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie

Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie projektu uchwały, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 29 marca 2024 r., a termin ich zakończenia na dzień 06 maja 2024 r. 

2. Zasięg konsultacji obejmuje teren całej Gminy Strzelce Krajeńskie.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia:

1) w postaci papierowej przesłanego na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny);

2) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: urzad@strzelce.pl oraz w postaci formularza on-line.

4. Formularz uwag dostępny będzie:

1) jako załącznik do niniejszego zarządzenia;

2) na stronie internetowej Gminy Strzelce Krajeńskie: http://strzelce.pl/rewitalizacja;

3) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.strzelce.pl/;

4) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (Punkt Informacyjny).

5. Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

1) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, 

a) spotkanie odbędzie w dniu w dniu 10 kwietnia 2024r. o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Zachodnia 11 w Strzelcach Krajeńskich),

2) zbieranie uwag ustnych do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie, które będzie możliwe w dniach 8 kwietnia 2024 do 25 kwietnia 2024 w godzinach od 7.30 do 14.30, a w dniach 15 kwietnia 2024 oraz 22 kwietnia 2024 również w godzinach 14.30 do 17.30.

§ 3. Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść wraz z załącznikami dostępna na stronie https://bip.strzelce.pl/318/4043/Ogloszenie_Burmistrza_Strzelec_Krajenskich_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_dotyczacych_projektu_uchwaly_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_na_terenie_Gminy_Strzelce_Krajenskie/

You may also like...

Skip to content